اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 

سازمان بازرگاني استان البرزفرم نظرسنجی از ارباب رجوع

مراجعه كننده گرامي با سلام

با توجه به اينكه رياست و كاركنان سازمان بازرگاني استان البرز خواستار ارتقا كيفيت خدمات  مي باشند، با پاسخ دادن به سوالات زير ما را در ارائه بهتر خدمات ياري نمائيد.
 
 • به كداميك از واحدهاي ذيل  مراجعه نموده ايد:
 
ریاست سازمان / اداره £ روابط عمومی £
اداره/ واحد مشاركت هاي مردمي £ اداره / واحد بازاريابي و توسعه صادرات £
اداره/ واحد بازرسي و كشف كالاي قاچاق £ اداره / واحد نظارت بر امور اجرايي ستاد بسيجاقتصادي £
اداره / واحدنظارت بر كالا و خدمات £ اداره / واحد امور اصناف و بازرگانان £
اداره / واحد توسعه بازرگاني داخلي £ مديريت منابع انساني £
 
 • توضیح اینکه در شهرستانها تمامی واحدهای فوق در قالب یک اداره میباشند.
 • فرد يا افرادي كه جهت انجام كار به آنها مراجعه نموديد
الف-                                        ب-                                              پ-
 
ت-                                        ث-                                              ج-
 • برخورد خدمت دهنده با شما چگونه بود؟
بسيار خوب  £               خوب  £              متوسط  £              نامناسب  £
 • فرد ارائه دهنده خدمت به راحتي قابل دسترسي بود؟
               بلي  £        خير  £
 • مدت زمان انجام كارتوسط واحد مذكور چگونه بود؟
بسيار خوب  £               خوب  £              متوسط  £              نامناسب  £
 
 
 
 
 
 
 • نحوه پاسخگويي واحد يا فرد مذكور به درخواست شما چگونه بود؟
بسيار خوب  £               خوب  £              متوسط  £              نامناسب  £
 • اطلاع رساني و شفافيت در زمينه نحوه انجام كار ، در واحد مذكور با شما چگونه بود؟
بسيار خوب  £               خوب  £              متوسط  £              نامناسب £
 • اطلاعات خدمت دهنده در زمينه نحوه انجام كار شما چگونه بود؟
بسيار خوب  £               خوب  £              متوسط  £              ضعيف  £
 • نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند .مرقوم فرمایید.
 
 • نام یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند .مرقوم فرمایید.
 
 • از پيشنهادات سازنده جنابعالي در جهت تسهيل و تسريع امور استقبال مي شود :
....................................................................... ................................. ... ..................................................................................
....................................................................... ................................. ... ..................................................................................
....................................................................... ................................. ... ..................................................................................
....................................................................... ................................. ... ..................................................................................
....................................................................... ................................. ... ..................................................................................
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون