اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

 

جمع ماهيانه عملكرد طرح نظارتي ويژه هدفمند سازي يارانه ها ارديبهشت 1390 سازمان بازرگاني استان البرز  
 
تاريخ تعداد كل گزارشهاي مردمي تعداد گزارشهاي مردمي پيگيري شده تعداد گشت مشترك متوسط روزانه تعداد بازرس فعال  
متخلف غير متخلف جمع تعداد بازرسان سازمان بازرگاني ناظر كميسيون نظارت بازرس مجامع امور صنفي جمع بازرسها  
 
 
90/03/01 16  4 11 15 8 16 0 45 61  
90/03/02 61 6 52 58 10 23 0 60 83  
90/03/03 16 4 12 16 10 19 0 58 77  
90/03/04 24 14 10 24 9 22 0 55 77  
90/03/05 9 2 8 10 9 22 0 49 71  
90/03/06                    
90/03/07                    
90/03/08                    
90/03/09                    
90/03/10                    
90/03/11                    
90/03/12                    
90/03/13                    
90/03/14                    
90/03/15                    
90/03/16                      
90/03/17                 0  
90/03/18                    
90/03/19                    
90/03/20                    
90/03/21                    
90/03/22                    
90/03/23                    
90/03/24                    
90/03/25                    
90/03/26                    
90/03/27                    
90/03/28                    
90/03/29                    
90/03/30                 0  
90/03/31                    
جمع 26  30 93 123 46 102 0 267 369  


 

جمع ماهيانه عملكرد نظارت و بازرسي ارديبهشت 1390 سازمان بازرگاني استان البرز  
 
تاريخ تعداد كل بازرسي انجام شده تعداد كل پرونده هاي متشكله تعداد كل تخلفات كشف شده ازرش ريالي پرونده هاي متشكله تعداد پرونده هاي ارسالي به تعزيرات  
 
 
90/03/01  483 32 48 56392000 32  
90/03/02 560 49 64 621302000 49  
90/03/03 503 36 52 32708500 36  
90/03/04 552 32 53 30953000 32  
90/03/05 390 25 36 30330000 25  
90/03/06            
90/03/07            
90/03/08            
90/03/09            
90/03/10            
90/03/11            
90/03/12            
90/03/13            
90/03/14            
90/03/15            
90/03/16            
90/03/17            
90/03/18            
90/03/19            
90/03/20            
90/03/21            
90/03/22            
90/03/23            
90/03/24            
90/03/25            
90/03/26            
90/03/27            
90/03/28            
90/03/29            
90/03/30         0  
90/03/31            
جمع 2488  174 253 771685500 174  
 
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون