اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
عملكرد اداره بازرگاني داخلي در آذر ماه 89
جذب و توزيع مرغ منجمد               7 تن
توزيع برنج نذورات                      35 تن
توزيع روغن نذورات                     10تن
توزيع شكر نذورات                      10تن
 
آمار عملكرد توزيع فرم هاي مربوط به كالابرگ متفرقه مرحله سيزدهم از تاريخ 1/9/89 لغايت 27/9/89
رديف نوع فرم تعداد خانوار تعداد نفرات تو ضيحات
1 افزايش 7 8  -
2 نگرفته - - -
3 المثني 1 2 -
4 انتقال 1 5 -
5 پذيرش 5 22 -
6 تفكيك 1 1 -
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون