اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
آگهي مناقصه عمومي (1)

سازمان بازرگاني استان البرزدرنظر دارد فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي خود را درمورد كارهاي حجمي نه ماهه آخرسال90ازطريق منااقصه عمومي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.
شركت هاي داوطلب ميتوانند درساعات اداري ازتاريخ درج اين آگهي به مدت 3روز جهت اخذاوراق شركت درمناقصه ويا تحويل آن به اداره امور اداري سازمان واقع دراستان البرز – شهرستان كرج -  خيابان شهيد بهشتي – بعداز45متري گلشهر – جنب پمپ بنزين حصارك – خيابان ولي عصر (عج) مراجعه وجهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4500282 تماس حاصل نمايند.
ضمناًهزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 

روابط عمومي سازمان بازرگاني استان البرز

نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون